Aruanne esitatakse elektrooniliselt Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) veebilehe (www.erjk.ee) kaudu, kus on selleks valikunupp „Aruannete esitamine“. Samas asub aruande täitmise juhend.

Erakond esitab tulude, kulude ja laekumiste kvartaliaruande kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Erakond, valimisliit ja üksikkandidaat esitavad valimiskampaania aruande ühe kuu jooksul arvates valimispäevast.

Tasumata kulude kohta koostatakse ja esitatakse täiendav aruanne kvartali lõpu seisuga aruandekvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks.

Aruande esitamiseks peab aruandekeskkonda esmalt sisenema aruandekohuslase õigustatud isik: erakonna puhul juhatuse liige; valimisliidu puhul seltsingulepinguga määratud juhtima õigustatud isik ja üksikkandidaadi puhul tema ise.

Õigustatud isikul on automaatselt õigus teha kõiki aruande esitamisega seotud toiminguid: täita ja allkirjastada aruannet ning vajadusel volitada teisi isikuid  aruande täitmise ja allkirjastamise toimingut tegema. Volitamise korral jäävad õigustatud isikule kõik tema õigused alles.

Aruanne allkirjastatakse digitaalselt kas ID-kaardi või mobiil-ID abil.

Pärast aruande allkirjastamist avalikustatakse see umbes 15 minuti möödudes ERJK veebilehel valikus „Rahastamise aruanded“.

Igasugune aruanne tuleb esitada ka juhul, kui tulud, kulud, laekumised või valimiskampaania kulutused puuduvad – sel juhul esitatakse täitmata ridadega aruanne ehk nn nullaruanne.