• Riigitoetust saavate erakondade tululiikide osakaalud kogutulust 2015

  • Riigitoetust saavate erakondade kululiikide osakaalud kogukulust 2015

  • Riigitoetust saavate erakondade annetused kvartalites

Erakonna, valimisliidu ja üksikkandidaadi valimiskampaania rahastamise meelespea

Erakond ei või kasutada erakonna või erakonna nimekirjas kandideeriva isiku valimiskampaania teostamiseks avalikke vahendeid, välja arvatud erakonnaseaduse alusel makstavaid riigieelarvelisi eraldisi.
Erakond veendub, et erakonna rahastamine hõlmaks vaid tema enda poliitilist tegevust tema enda huvides, st erakond ei või rahastada erakonna liikme valimiskampaaniat, kes kandideerib üksikkandidaadina või väljaspool erakonda valimisliidu nimekirjas.
Erakond esitab valimiskampaania aruande vaid erakonna nimekirjas kandideerinud isikute endi poolt tehtud valimiskampaania kulude ja nende tasumiseks kasutatud vahendite päritolu kohta.

Valimisliidul ja valimisliidu nimekirjas kandideerival isikul on keelatud oma valimiskampaania teostamiseks kasutada avalikke vahendeid.
Valimisliit ja valimisliidu nimekirjas kandideeriv isik võib valimiskampaaniat rahastada vaid füüsiliste isikute annetustest.
Valimisliit ja valimisliidu nimekirjas kandideeriv isik, kes on samal ajal mõne erakonna liige, ei või kasutada oma valimiskampaania teostamiseks erakonna vahendeid.
Valimisliit esitab valimiskampaania aruande nii enda kui valimisliidu nimekirjas kandideerinud isikute kulude ja nende tasumiseks kasutatud vahendite päritolu kohta.

Üksikkandidaadil on keelatud oma valimiskampaania teostamiseks kasutada avalikke vahendeid.
Üksikkandidaat võib oma valimiskampaaniat rahastada isiklikest vahenditest ja füüsiliste isikute annetustest.
Üksikkandidaat esitab valimiskampaania aruande oma kulude ja nende tasumiseks kasutatud vahendite päritolu kohta.

Komisjoni tutvustus

ERJK KomisjonAlates 2011. aasta maist loodi erakonnaseaduse alusel Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon. Komisjoni ülesandeks on kontrollida erakondade, aga ka valimistel osalevate valimisliitude ja üksikkandidaatide raha hankimise ja kulutamise seaduslikkust ning muude erakonnaseadusest tulenevate reeglite täitmist.
Komisjoni kuuluvad kõigi parlamendis esindatud erakondade nimetatud esindajad ning õiguskantsleri, riigikontrolöri ning vabariigi valimiskomisjoni nimetatud esindaja. Komisjoni liikmed on sõltumatud, see tähendab, ei esinda oma töös neid nimetanud organisatsioonide huvisid ja vaateid.
Komisjoni põhiline töövahend on erakondade finantsaruandluse infosüsteem, mille kaudu kogutakse ja avalikustatakse erakondade rahastamisega seotud aruandlus usladusväärselt ning võrreldaval kujul.