Alates 2011. aasta maist loodi erakonnaseaduse alusel Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon. Komisjoni ülesandeks on kontrollida erakondade, aga ka valimistel osalevate valimisliitude ja üksikkandidaatide raha hankimise ja kulutamise seaduslikkust ning muude erakonnaseadusest tulenevate reeglite täitmist.

Komisjoni kuuluvad kõigi parlamendis esindatud erakondade nimetatud esindajad ning õiguskantsleri, riigikontrolöri ning vabariigi valimiskomisjoni nimetatud esindaja. Komisjoni liikmed on sõltumatud, see tähendab, ei esinda oma töös neid nimetanud organisatsioonide huvisid ja vaateid.

Valimiskampaania rahastamise ja aruandluse reeglite rikkumisel teeb komisjon ettekirjutusi puuduste kõrvaldamiseks. Kui ettekirjutust ei täideta, määrab komisjon rikkujale sunniraha. Seaduses määratud aruandlus- ja teavitamiskohustuste täitmata jätmise eest määrab komisjon rahatrahve.

Komisjoni põhiline töövahend on erakondade finantsaruandluse infosüsteem, mille kaudu avalikustatakse erakondade rahastamisega seotud aruandlus usladusväärselt võrreldaval kujul.

Kontrolli kõrval on komisjoni töös tähtsal kohal ennetus- ja teavitustöö, mis peaks soodustama ausat, arusaadavat ja läbipaistvat poliitilise tegevuse rahastamist ning hoiab ära ka vajaduse sanktsioonide ja karistuste järele.