Aruande koostamine

Kvartaliaruande koostamisel järgib erakond erakonnaseaduse § 121 sätestatud rahastamise põhimõtteid ja teabe avalikustamise nõudeid, st koostab aruande seaduses nimetatud tulu- ja kululiikide lõikes ning koostab selle komisjoni ettenähtud vormis.

Valimiskampaania aruandes kajastatakse kampaaniaks tehtud kulutused ja nende tasumiseks kasutatud vahendid, kulude pool omakorda tasutud ja tasumata kulude lõikes.
Kulude tasumiseks kasutatud vahendite osas märgitakse annetuse puhul annetaja nimi, isikukood, annetuse väärtus ja laekumise kuupäev; isikliku vara korral vaid kasutatud rahasumma suurus. Tasumata kulude kohta koostatakse ja esitatakse kvartali lõpuseisuga täiendavad aruanded seni, kuni võlasuhe on lõppenud.